Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                                                       Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                                        Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                            Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminna Biblioteka
Publiczna w Murowie
Dziś jest: wtorek, 05-12-2023, Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty w formacie .pdf,
 • zdjęcia,
 • grafika,
 • brak skalowalności czcionki za pomocą myszy komputerowej,
 • brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na rozpoznawanie linków przez osoby nie rozróżniające kolorów,
 • elementy rozwijające menu główne nie zawierają semantycznego opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami,
 • filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu,
 • fotografie oraz galerie zamieszczone na stronie nie posiadają opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacji o nietekstowych elementach strony internetowej,
 • udostępniane na stronie treści nie zostały przygotowane z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty nie zawierają nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

Wyłączenia

 • treści opublikowane, lecz wytworzone przez inny podmiot publiczny,
 • dokumenty tekstowe, opublikowane przed 4 kwietnia 2019 roku,
 • multimedia,
 • mapy,
 • treści archiwalne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Halina Lubacz.
 • E-mail: bibliotekamurow@murow.pl,
 • Telefon: 77 4214046.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Murów
 • Adres: ul. Dworcowa 2
  46-030 Murów
 • E-mail: ug@murow.pl
 • Telefon: 77 42 14 034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Murów

Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie mieści się przy ulicy Wolności 22 w Murowie w budynku PSP w Murowie. Do budynku prowadzi wejście  od strony ulicy Wolności na parterze. Obiekt biblioteczny posiada wejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, drzwi wejściowe rozwieralne, z możliwością otwarcia obu skrzydeł i stopką zabezpieczającą przed zamknięciem.

Korytarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie jest szeroki i nie powoduje utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami.

W pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie nie ma schodów i innych barier architektonicznych.

W budynku nie są dostępne windy.

W budynku nie są dostępne pochylnie.

W budynku nie są dostępne platformy.

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Na parkingu umiejscowionym od strony wejścia znajdują się 3 miejsca parkingowe oraz jedno dodatkowe, oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie nie posiada odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.


Filia w Zagwiździu

46-030 Murów, Zagwiździe, ul. Lipowa 11 a

tel. 774214504

e-mail:

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa: 11.00-17.00, wtorek, czwartek: 10.00-16.00, piątek:  9.00-15.00;

Placówka nie umożliwia wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich.
W korzystaniu z biblioteki/naszych zbiorów pomaga bibliotekarz.
Przy wejściu do budynku zamontowano dzwonek.

 

Filia w St. Budkowicach

46-030 Murów, Stare Budkowice, ul. Ogrodowa 3

tel. 774210445

e-mai:

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa: 10.00-17.00, wtorek czwartek: 9.00-16.00 piątek: 8.00-15.00

Placówka nie umożliwia wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich.
W korzystaniu z biblioteki/naszych zbiorów pomaga bibliotekarz.
Pod drzwi wejściowe prowadzi podjazd.

W żadnej  z filii nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W budynkach nie są dostępne informacje dotykowe, kolorystyczne, piktogramy i napisy.

                      

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie.

 

Inne informacje i oświadczenia

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się poprzez e-mail: bibliotekamurow@murow.pl, listownie lub telefoniczne 77 4214046 z wyłączeniem sytuacji nagłych.

DSC_0275.jpegDSC_0289.jpegDSC_2067.jpegIMG_0004.jpegIMG_0126.jpegIMG_0522.jpegIMG_0596.jpeg

 

KATALOG biblioteczny
ONLINE

 

 

Polecamy:

Gmina Murów

Przedszkole Murów

PSP Murów

PSP Zagwiździe

PSP w Starych Budkowicach

PP Stare Budkowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie

Polub NAS na FB


 

Fundacja TUS.1..jpeg

 

AKTYWNA BIBLIOTEKA.jpeg

 

Osoba starsza w bibliotece.jpeg
 

Osoba z niepełnosprawnością w bibliotece.jpeg

audiobooki.jpeg


tablety-biborg_zaj.png