Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                                                       Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                                        Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                            Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminna Biblioteka
Publiczna w Murowie
Dziś jest: sobota, 26-11-2022, Imieniny: Leona, Leonarda, Lesławy

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KSIĘGOZBIORU/AUDIOBOOKÓW/INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MUROWIE ORAZ FILII GBP W ZAGWIŹDZIU I STARYCH BUDKOWICACH

I. ZASADY REJESTRACJI W BIBLIOTECE 

   

1. Prawo do korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie oraz w Filii GBP w  Zagwiździu i Starych Budkowicach , zwanych w dalszej części regulaminu „Biblioteką”,  mają wszyscy mieszkańcy Gminy Murów. W szczególnych przypadkach zezwala się na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom, zamieszkałym poza Gminą Murów.

 2. Warunkiem do korzystania ze zbiorów jest rejestracja w Bibliotece.

 3. Rejestracji nowego Czytelnika można dokonać w każdym dniu roboczym Biblioteki. W każdym nowym roku prowadzona jest nowa rejestracja czytelników Biblioteki. Rejestracja realizowana jest na podstawie dobrowolnego podania danych osobowych, które czytelnik wpisuje do Karty Zapisu obowiązującej w Bibliotece. Karta Zapisu przechowywana jest w formie papierowej oraz elektronicznej w bazie czytelników SB MATEUSZ. Baza czytelników jest szyfrowana. Natomiast znajomość regulaminów bibliotecznych czytelnik poświadcza podpisem na OŚWIADCZENIU, które jest przechowywane w formie papierowej w GBP w Murowie oraz filiach bibliotecznych. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji w Bibliotece.  

 4.  W przypadku osób nieletnich, poświadczenie za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu, składają rodzice/prawni opiekunowie nieletniego czytelnika, własnoręcznym podpisem na karcie „OŚWIADCZENIA”. 

 

 

II  PROCEDURA REZYGNACJI CZYTELNIKA Z USŁUG GBP W MUROWIE ORAZ FILII BIBLIOTECZNEJ W ZAGWIŹDZIU  I                    ST. BUDKOWICACH.

 

 1. Czytelnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług GBP w Murowie wraz z filiami na pisemny wniosek złożony bibliotekarzowi ( wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora GBP w Murowie nr 8/2021 z dn. 12.02.2021)
 2. Rezygnacja z usług biblioteki może nastąpić wyłącznie po rozliczeniu z biblioteką wszystkich wypożyczonych materiałów.
 3. Po w/w rozliczeniu  dane Czytelnika zostają trwale usunięte z bazy SB Mateusz oraz z bazy papierowej, a czytelnik otrzymuje pisemne potwierdzenie ( wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora GBP w Murowie nr 8/2021 z dn. 12.02.2021)

 

 

   

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE 

 

 

 •  Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie z siedzibą  przy ul. Wolności 22, 46-030 Murów, reprezentowana przez Dyrektora.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie powołała Inspektora Ochrony Danych, kontakt:                      e-mail , tel. 77-4214-046,
 • Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,  w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania                     o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;

Numer telefonu Czytelnika może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:

 1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
 2. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,
 3. wysyłania monitów oraz powiadomień.
 • Dane będą udostępniane wyłącznie Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie, za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką wiadomości SMS.
 • Okres przechowywania danych:
 1. Dane będą przechowywane przez okres zawarty w JRWA obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie.
 2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
 3. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 4. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

 

 • Nie podanie danych osobowych, będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług bibliotecznych świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Murowie.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjnie w systemie Mateusz i nie będą profilowane.
 • Dane podajecie Państwo dobrowolnie.

 

                                                                   

 IV. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU 

    

1. W Bibliotece, w której obowiązuje wolny dostęp do półek, należy torbę i wierzchnie okrycie pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. Wolny dostęp do półek oznacza możliwość samodzielnego korzystania z zasobów księgozbioru na półkach bibliotecznych i z katalogu prowadzonego przez Bibliotekę.

2.  Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

 3.  Jeden czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maks. 5 książek, 5 czasopism.

 4.  Zbiory wypożycza się na okres:

   książka– 30 dni

   czasopismo – 14 dni,

W szczególnych przypadkach, na wniosek Czytelnika, termin ten może zostać wydłużony przez pracownika biblioteki. Przedłużenie musi zostać odnotowane na koncie Czytelnika.

 5.  Wypożyczanie i zwroty książek/audiobooków/materiałów bibliotecznych rejestrowane są przez bibliotekarza

 6.  W Gminnej Bibliotece Publicznej w  Murowie oraz w filiach bibliotecznych użytkownicy mogą korzystać z dostępu do Internetu. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne, a zasady korzystania ustala odrębny regulamin  

 

  

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNISZCZENIE/ZAGUBIENIE KSIĄŻKI/AUDIOBOOKA/MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 

 

   1.  Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek/audiobooków/materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki/audiobooka/materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

   2.  Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki/audiobooka/materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.

  3.  W przypadku zagubienia/zniszczenia książki/audiobooka/materiałów bibliotecznych wypożyczonych przez Czytelnika istnieje możliwość zwrotu ich równowartości pieniężnej lub rzeczowej. O możliwości i formie takiego zwrotu decyduje dyrektor biblioteki.

 4.  Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek/audiobooków/materiałów bibliotecznych w terminie określonym w niniejszym regulaminie wysyłane będą maksymalnie trzy powiadomienia listowne o braku zwrotu wypożyczonych książek. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty przygotowania                           i wysłania upomnienia, zgodnie z ustaleniami dyrektora biblioteki. 

 5.  W przypadku odmowy zwrotu książki pomimo trzykrotnego wysłania powiadomienia do Czytelnika, Biblioteka ma prawo do wyegzekwowania -  w granicach przepisów prawa -  zwrotu książki do biblioteki lub jej równowartość pieniężną bądź rzeczową, powiększoną o koszta poniesione przez bibliotekę z tytułu wyegzekwowania zwrotu książki.

 6.  Za nieterminowy zwrot książek Biblioteka może nakładać kary pieniężne, zgodnie                            z obowiązującym  w danym roku cennikiem, ustalonym przez dyrektora biblioteki.   

 

  

VI. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE 

 

   1.  Na prośbę Czytelnika, Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

   2.  Czytelnik zamawiający tą drogą książkę, ponosi koszty przesyłki pocztowej, zarówno przysłania jak i odesłania książki.  

    

VII. UWAGI KOŃCOWE

 

   1.  Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stale pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje dyrektor Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Gminnej Biblioteki Publicznej.

   2.   Z  Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

 

 

 

 

DSC_0275.jpeg DSC_0289.jpeg DSC_2067.jpeg IMG_0004.jpeg IMG_0126.jpeg IMG_0522.jpeg IMG_0596.jpeg

 

KATALOG biblioteczny
ONLINE

 

 

Polecamy:

Gmina Murów

Przedszkole Murów

PSP Murów

PSP Zagwiździe

PSP w Starych Budkowicach

PP Stare Budkowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie

Polub NAS na FB


 

Fundacja TUS.1..jpeg

 

AKTYWNA BIBLIOTEKA.jpeg

 

Osoba starsza w bibliotece.jpeg
 

Osoba z niepełnosprawnością w bibliotece.jpeg

audiobooki.jpeg


tablety-biborg_zaj.png