Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                                                       Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                                        Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                            Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminna Biblioteka
Publiczna w Murowie
Dziś jest: czwartek, 25-02-2021, Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KSIĘGOZBIORU W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W Murowie oraz Filii GBP w Zagwiździu i Starych Budkowicach

 

I. ZASADY REJESTRACJI W BIBLIOTECE

   

1.       Prawo do korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie oraz w Filii GBP w  Zagwiździu i Starych Budkowicach , zwanych w dalszej części regulaminu „Biblioteką”,  mają wszyscy mieszkańcy Gminy Murów.               W szczególnych przypadkach zezwala się na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom, zamieszkałym poza Gminą Murów.

 2.       Warunkiem do korzystania ze zbiorów jest rejestracja w Bibliotece.

 3.       Rejestracji nowego Czytelnika można dokonać w każdym dniu roboczym Biblioteki. W każdym nowym roku prowadzona jest nowa rejestracja czytelników Biblioteki. Rejestracja realizowana jest na podstawie dobrowolnego podania danych osobowych przez Czytelnika. Czytelnik w takim przypadku okazuje bibliotekarzowi dokument tożsamości (np. dowód osobisty, legitymację szkolną, inny dokument) celem rejestracji danych. Rejestracja dokonywana jest na karcie „druku zobowiązania czytelniczego”, obowiązującego w Bibliotece i przechowywana jest w formie papierowej. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji w Bibliotece.  

 4.       W przypadku osób nieletnich, poświadczenie za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu, składają rodzice/prawni opiekunowie nieletniego czytelnika, własnoręcznym podpisem na karcie „druku zobowiązania czytelniczego” lub na innym.  

   

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  W BIBLIOTECE

   1.       Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych. Czytelnik rejestrujący się w Bibliotece podpisuje zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z w/w ustawą w celach statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek/bądź ich równowartości.

 2.       Każdy zarejestrowany Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany.

 3.       Dane osobowe, podane przy rejestracji wykorzystywane są jedynie do celów statystycznych i naukowych. 

 4.       Dane osobowe Czytelników przechowywane są  zgodnie z zasadami obowiązującej w Bibliotece Polityki Bezpieczeństwa w siedzibie: Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Wolności 22, 46-030 Murów oraz Filii bibliotecznej w Zagwiździu i Filii bibliotecznej w Starych Budkowicach.

    

 III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU

    

1.       W Bibliotece, w której obowiązuje wolny dostęp do półek, należy torbę i wierzchnie okrycie pozostawić             w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. Wolny dostęp do półek oznacza możliwość samodzielnego korzystania z zasobów księgozbioru na półkach bibliotecznych i z katalogu prowadzonego przez Bibliotekę.

 2.       Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

 3.       Jeden czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maks. 10 książek, 5 czasopism.

 4.       Zbiory wypożycza się na okres:

 ·          książka– 30 dni

 ·          czasopismo – 14 dni,

W szczególnych przypadkach, na wniosek Czytelnika, termin ten może zostać wydłużony przez pracownika biblioteki. Przedłużenie musi zostać odnotowane na koncie Czytelnika.

 5.       Wypożyczanie i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza

6.   W Gminnej Bibliotece Publicznej w  Murowie oraz w filiach bibliotecznych użytkownicy mogą korzystać             z dostępu do Internetu. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne, a zasady korzystania ustala odrębny regulamin  

 

  

 IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNISZCZENIE/ZAGUBIENIE  KSIĄŻKI

   1.    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 2.   Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki odpowiada Czytelnik.

 3.    W przypadku zagubienia książki wypożyczonej przez Czytelnika istnieje możliwość zwrotu jej równowartości pieniężnej lub rzeczowej. O możliwości i formie takiego zwrotu decyduje dyrektor biblioteki.

 4.   Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w niniejszym regulaminie wysyłane będą maksymalnie trzy powiadomienia listowne o braku zwrotu wypożyczonych książek. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty przygotowania i wysłania upomnienia, zgodnie z ustaleniami dyrektora biblioteki. 

 5.   W przypadku odmowy zwrotu książki pomimo trzykrotnego wysłania powiadomienia do Czytelnika, Biblioteka ma prawo do wyegzekwowania -  w granicach przepisów prawa -  zwrotu książki do biblioteki lub jej równowartość pieniężną bądź rzeczową, powiększoną o koszta poniesione przez bibliotekę z tytułu wyegzekwowania zwrotu książki.

 6. Za nieterminowy zwrot książek Biblioteka może nakładać kary pieniężne, zgodnie z obowiązującym                      w danym roku cennikiem, ustalonym przez dyrektora biblioteki.   

 

  

V. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

   1.  Na prośbę Czytelnika, Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 2.  Czytelnik zamawiający tą drogą książkę, ponosi koszty przesyłki pocztowej, zarówno przysłania jak                          i odesłania książki.  

    

VI. KOŃCOWE UWAGI

   1.  Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stale pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje dyrektor Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Gminnej Biblioteki Publicznej.

 2.  Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

 

 

 

DSC_0275.jpeg DSC_0289.jpeg DSC_2067.jpeg IMG_0004.jpeg IMG_0126.jpeg IMG_0522.jpeg IMG_0596.jpeg

 

KATALOG biblioteczny
ONLINE

 

 

Polecamy:

Gmina Murów

Przedszkole Murów

PSP Murów

PSP Zagwiździe

PP Stare Budkowice

Polub NAS na FB


 

Fundacja TUS.1..jpeg

 

AKTYWNA BIBLIOTEKA.jpeg

 

Osoba starsza w bibliotece.jpeg
 

Osoba z niepełnosprawnością w bibliotece.jpeg

audiobooki.jpeg
tablety-biborg_zaj.png